Mia Phillipson

Min forskargrupp upptäcker nya funktioner hos immunceller som är viktiga för att kroppens olika vävnader och organ ska fungera. Vårt övergripande mål är att dessa upptäckter ska resultera i nya immunoterapier där immuncellernas naturliga funktioner styrs och förstärks för att behandla exempelvis hjärtkärlsjukdom, diabetes, inflammatorisk tarmsjukdom, och cancer.

Projekt

Immunsystemets celler har unika egenskaper som gör dem välrustade för att läsa av och reagera på små förändringar i deras miljö. Hittills har vår kunskap om immuncellernas funktioner framför allt byggt på studier av olika sjukdomar där immuncellerna finner och dödar bakterier, virus eller tumörceller, eller orsakar vävnadsskada när de är överaktiverade vid allergier och autoimmuna sjukdomar. Om och hur immuncellerna bidrar till utveckling, läkning eller funktion av friska vävnader och organ är väsentligen outforskat.

Ursprung, rekrytering och karaktärisering av pro-angiogena neutrofiler under vävnadshomeostas och sjukdom

Vi har tidigare upptäckt en subpopulation av neutrofiler som kan stimulera blodkärlsnybildning efter att de rekryteras till områden med syrebrist. Rekryteringen av dessa proangiogena neutrofiler är beroende av specifika adhesionsmolekyler, vilket gör att det är möjligt att reglera denna process utan att försämra rekryteringen av klassiska neutrofiler till infektioner. I pågående projekt karaktäriserar vi ursprunget och rekryteringen av dessa proangiogena neutrofiler, samt deras egenskaper i olika vävnader med syrebrist, såsom vid hjärtkärlsjukdom, organtransplantation, vävnadsläkning och cancer. 

Makrofagernas bidrag till läkeprocesser

Makrofager bebor alla kroppens vävnader. Vi har tidigare funnit att de i skadad vävnad med syrebrist ackumuleras perivaskulärt kring de nybildade blodkärlen, och att detta är viktigt för att blodflödet genom dessa blodkärl ska upprättas så att skadan kan läka.

Vi har även funnit att makrofager bidrar till sårläkning, och har utvecklat ett sätt att få dem att läka såret snabbare. Baserat på dessa upptäckter bildade vi Ilya Pharma AB. Ilya Pharma är ett läkemedelsutvecklingsbolag vars läkemedelskandidater är mjölksyrebakterier som modifierats att producera olika humana protein som instruerar makrofagerna att läka såret snabbare. Denna teknikplattform möjliggör on-site produktion och leverans av kortlivade substanser, och därmed utvecklandet av kostnads-effektiva och tillgängliga immunoterapier med lång hållbarhet.

Idag följer min forskargrupp upp dessa observationer, och undersöker olika makrofagfunktioner som är viktiga för att läka den skadade vävnaden. Denna kunskap är viktig för att vi ska kunna förstå hur vi kan få makrofagerna att läka och normalisera vävnader och organ efter skada.   

Inflammatorisk tarmsjukdom

Magtarmkanalen huserar en väldigt stor mängd bakterier utan att normalt bli inflammerad. Min forskargrupp försöker förstå hur tarmepitelet och tarmslemhinnans immunceller förhindrar bakterierna att ta sig från tarmen vidare in i kroppen, och hur bakterierna påverkar miljön i tarmen. Vi undersöker hur tillskott av probiotiska bakterier påverkar tarmens hälsa. Vi har nyligen funnit att de Peyerska placken i tunntarmslemhinnan tar upp, förstärker och sänder vidare signaler från vissa probiotiska bakterier. Detta resulterar i att IgA produktionen i tunn-och tjocktarm ökar, vilket avgör vilka andra bakterier som trivs i tarmen och skyddar mot tarminflammation, kolit. Vi vill nu förstå mer om samspelet mellan bakterier och immunceller, för att förstå hur vi kan påverka detta för att behandla inflammatorisk tarmsjukdom.

Diabetes

Vid diabetes har förmågan att reglera blodsockernivåerna försämrats, vilket kan bero på att insulinproduktionen från pankreasöarna inte räcker till eller att perifer insulinresistens utvecklats. Vi vet att olika immunceller bidrar på olika sätt till diabetes, men om de även är viktiga för utvecklingen och mognaden av pankreasöarna efter födseln är fortfarande oklar. Som en del av Uppsala Diabetescenter (UDC), undersöker vi pankreasmakrofagernas roll vid födseln för pankreasöarnas långtidsfunktion.

            

Mia Phillipson

Professor - Avd. för Integrativ Fysiologi vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Mia Phillipson

E-post:
Mia.Phillipson[AT-tecken]mcb.uu.se
Telefon:
018-471 4419
Senast uppdaterad: 2022-03-15