Per-Ola Carlsson

Betacellsterapi och regenerativ medicin

Det övergripande målet för forskningsgruppen är att utveckla metoder att förhindra typ 1 diabetesutveckling, samt hitta strategier att återställa den metabola kontrollen hos patienter med typ 1 diabetes genom cellterapi och regenerativ medicin.

Forskningsgruppledaren Per-Ola Carlsson har dubbla roller som experimentell och klinisk forskare, vilket underlättar klinisk translation. Forskningsgruppen är verksam vid både Institutionen för medicinsk cellbiologi och Institutionen för medicinska vetenskaper. Studier utförs för att undersöka betydelsen av stödjeceller i Langerhanska öar som endotel-, nerv-, stroma- och deras progenitorceller för beta-cellsregeneration och funktion, samt undersöka konceptet ö-heterogenitet.  Andra studier undersöker anpassningen av Langerhanska öar och stamcellsderiverade insulinproducerande celler till implantationsorganet, den så kallade engraftmentprocessen, efter transplantation, samt utvecklar bioteknikstrategier (beklädnad av öar med stödjande stamceller, syrebärande molekyler och tillväxtfaktorer, liksom användandet av scaffolds) för att förbättra resultaten av engraftment, exempelvis genom stimulerad revaskularisering. Beta-celler från människa testas i dessa experimentella system med ett fokus på att utveckla kliniskt applicerbara protokoll.  

Vi gör också forskning för att utveckla säkra och effektiva metoder för att skapa nya humana beta-celler genom att stimulera beta-cellsproliferation, exempelvis med hjälp av stamceller, eller genom stamcellsdifferentiering. Kliniska studier görs för att förhindra utveckling av typ 1 diabetes hos patienter, exempelvis genom mesenkymal stamcellsbehandling, och för att utveckla metoder för att visualisera beta-celler med positronemissionstomografi. Vi gör också studier för att förbättra resultaten av klinisk beta-cellsersättande behandling, exempelvis genom att enkapsulera vävnaden undvika immunsupprimerande behandling av patienterna.

Tvåfotonkonfokalbilder av kärlstrukturen i Langerhanska öar
Fig 1. Tvåfotonkonfokalbilder av kärlstrukturen i Langerhanska öar med låg (A) eller hög (B) genomblödning (genomblödning studerad med mikrosfärsteknik).

Kärlstrukturen hos en intraportalt trsnsplanterad Langerhansk ö
Fig 2. Bild visande kärlstrukturen hos en intraportalt transplanterad Langerhansk ö med uppluckrad struktur och belägen i väggen på en portalvensgren. Gult visar insulin, rött CD 31 färgning för blodkärl och blått DAPI.

Makroenkapsulering av insulinproducerande celler i den syresatta Beta-Air kammaren för behandling vid typ  1 diabetes (A). Kammaren opereras in subkutant och syretanken fylls på en gang per dag genom injektionsportarna (B).

Fig 3.  Makroenkapsulering av insulinproducerande celler i den syresatta Beta-Air kammaren för behandling vid typ  1 diabetes (A). Kammaren opereras in subkutant och syretanken fylls på en gang per dag genom injektionsportarna (B).


För ytterligare information om denna forskargrupp, vänligen kontakta

Professor Per-Ola Carlsson: Per-Ola.Carlsson@mcb.uu.se

Per-Ola Carlsson

Professor i medicinsk cellbiologi vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Per-Ola Carlsson

E-post:
Per-Ola.Carlsson[AT-tecken]mcb.uu.se
Telefon:
018-471 4425

Professor i medicinsk cellbiologi, särskilt experimentell endokrinologi vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Transplantation och regenerativ medicin

E-post:
Per-Ola.Carlsson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-471 4425
Senast uppdaterad: 2022-03-09