Peter Bergsten

Bild på Peter Bergstens forskargrupp

Celler & öar

På cellnivå arbetar vi för att främja förståelsen av betacellers och alfacellers funktion i mänskliga Langerhans cellöar. Fria fettsyror (FFA) fungerar som den huvudsakliga energikällan för de flesta vävnader i kroppen förutom hjärnan. En viss nivå av FFA är avgörande för glukosstimulerad insulinsekretion (GSIS). Vårt arbete tar upp förhållandet mellan FFAs och öfunktion. På betacellsnivå tyder våra fynd på att långkedjiga FFAs akut inducerar insulinutsöndring från mänskliga öar vid fysiologiskt fastande glukoskoncentrationer, med enkelomättade fettsyror (MUFA) som är mer potenta än mättade fettsyror (SFA). In vitro kort exponering av alfaceller och öar för förhöjda FFA-nivåer stimulerar glukagonutsöndring, medan långvarig exponering hämmar utsöndringen av glukagon. Baserat på våra experimentella resultat skapar vi modeller för FFA-inducerad hyperinsulinemi och hyperglukagonemi i mänskliga öar och olika cellinjer.

Metformin är den första linjens behandling för patienter med T2DM, som nyligen i allt högre grad introducerades för behandling av överviktiga barn och ungdomar. Vi undersöker om metformin har gynnsamma effekter på FFA-behandlade öar, förhindrar dem från tidig hypersekretion och senare minskar både insulin- och glukagonutsöndring genom att normalisera syreförbrukningshastigheten (OCR) och andra mekanismer.

Klinisk & patient

På klinisk nivå arbetar vi med att öka förståelsen för riskfaktorer och behandlingar av barnfetma. 2010 började rekryteringen till ULSCO (Uppsala Longitudinal Study of Childhood Obesity) kohorten. Kohorten inkluderar överviktiga patienter och normalviktiga kontroller, under 18 år. Denna kohort följs genom årliga funktionstester, såsom glukostoleranstester. ULSCO fungerar som en viktig resurs för att definiera och förstå faktorer som bidrar till barnfetma.

GLP-1 är ett inkretinhormon som utsöndras som svar på en måltid; det ökar mättnaden och stimulerar insulinutsöndringen. GLP-1-analoger används för behandling av typ 2-diabetes. På grund av deras effekter på mättnad, används de också i allt större utsträckning vid behandling av fetma. Combat-JUDO-studien var en sexmånaders, dubbelblind, multicenter randomiserad kontrollerad studie som utfördes mellan september 2015 och september 2016. Kvalificerade barn och ungdomar med fetma rekryterades och slumpmässigt fördelades för att få veckovisa injektioner av antingen exenatid (en GLP) -1 analog) eller placebo. Studien fann att exenatid tolererades väl och ledde till en minskning av BMI. Vi undersöker fortfarande de fördelaktiga effekterna av GLP-1-analoger vid behandling av fetma.

Kliniskt har vi märkt positiva effekter på fetma från anti-diabetesläkemedlet metformin. Just nu startar vi upp en randomiserad klinisk studie på Akademiska Barnsjukhuset som undersöker behandlingspotentialen för metformin för fetma. Denna studie är registrerad som MINT-studien.

Samhälle & Förebyggande

På samhällsnivå arbetar vi med flera projekt för att förebygga barnfetma i samhällen. Det första projektet är Swelifes strategiska innovationsprojekt ”Prevention Barnfetma” (ECHO)( hemsida: https://swelife.se/pbf/ ). Från och med sommaren 2021 är Peter Bergsten projektledare och leder projektet mot målet om noll barnfetma vid skolstart 2030. ECHO är ett nationellt projekt som syftar till att förebygga övervikt och fetma bland barn 0-6 år, på så sätt förbättra deras fysiska och psykiska välbefinnande och stoppa den nuvarande ökningen av typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. ECHO vill flytta samhällets fokus till hälsa snarare än sjukdom genom en systemomvandling med ett hälso-risk-sjukdomsperspektiv. Projektet har 24 officiella partners och ett brett nätverk av aktörer som arbetar med individer, sjukvård, akademi och näringsliv för att säkerställa varje barns rätt till en jämlik och hälsosam uppväxt. De lösningar som projektet tillhandahåller är tänkta att vara nationellt skalbara.

För att uppnå hållbara lösningar i samhället kommer projektet att inleda ett samarbete med fem svenska kommuner och deras regioner 2021. Vidare kommer detta att utökas till 50 kommuner på 3 år, och slutligen alla 290 kommuner och 21 regioner.

Under våren 2021 har gruppen bidragit till två innovationstävlingar, så kallade Hackathons. En global sådan som drivs av SAS Institute och en som var en del av ECHO:s Grand Challenge. Bidraget från Peter Bergstens grupp var en idé att designa en digital stadstvilling till en svensk kommun och dess region för att driva samhället mot att förebygga sjukdomar och därmed förbättra barns hälsa. En digital tvilling är en virtuell replik som används för att följa trender och utvecklingar i samhället genom att samla in data och använda analytiska metoder som artificiell intelligens och maskininlärning. I den globala tävlingen fick den digitala tvillingen en delad förstaplats i kategorin.

Peter Bergsten

Affilierad Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Pediatrisk inflammations- och metabolismforskning samt barnhälsa

E-post:
peter.bergsten[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-471 4923
Mobiltelefon:
070-8702210

Professor i med. cellbiologi, särskilt experimentell diabetesforskning vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Peter Bergsten

E-post:
Peter.Bergsten[AT-tecken]mcb.uu.se
Telefon:
018-471 4923
Mobiltelefon:
070-8702210
Senast uppdaterad: 2022-06-27