Svante Winberg

Beteendeneuroendokrinologi

Inom en och samma art skiljer sig ofta individer kraftigt åt i såväl beteende som fysiologiska funktioner. I vissa fall är ett speciellt beteende optimalt för att lösa ett specifikt problem men ofta kan flera olika beteenden användas för att lösa samma problem.

I en hotfull situation väljer vissa individer en aktiv strategi – de försöker fly, gömma sig eller slåss. Andra däremot svarar på samma hot med passivitet. Dessa diametralt skilda beteendemönster avspeglar sig också i de fysiologiska funktionerna. En individ som svarar på hot med ett aktivt beteende uppvisar ofta höga blodkoncentrationer av adrenalin men relativt låga nivåer av andra stresshormoner som glukokortikoider (kortisol). Förhållandet är det omvända hos de som svarar på hot med passivitet.Den här typen av konsekventa beteendeskillnader, som hos människa benämns personlighet, har påvisats hos många olika ryggradsdjur, alltifrån fiskar till däggdjur.

Vi är intresserade av hur ”personlighetstyper” utvecklas. Hur samverkar miljö och ärftliga faktorer? Hur och genom vilka mekanismer påverkar miljön, särskilt den sociala miljön, beteende och fysiologiska funktioner hos djur med olika genetisk bakgrund? Finns det en koppling mellan ”personlighetstyp” och val av livshistoriestrategi, t ex migration, tidpunkt för könsmognad?

I vår forskning använder vi oss uteslutande av fisk. För närvarande arbetar vi huvudsakligen med zebrafisk (Danio rerio).

Forskningen utförs i nära samarbete med ett stort antal andra forskargrupper inom Europa och USA.

Svante Winberg

Professor vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Svante Winberg

E-post:
svante.winberg[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4176
Mobiltelefon:
070-4250478
Senast uppdaterad: 2022-02-03